Loader

ყირიმის სომხები ყარაბაღში იბრძვიან “სეილემის” თანამშრომლების დახმარებით

 

როგორც ”ARC” – ის ექსპერტები აღნიშნავენ, ამჟამად გადაუდებელი ზომები ტარდება ოკუპირებულ ყირიმში მთიანი ყარაბაღის საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე მოხალისეების დასაქირავებლად, ყირიმში რუსეთის საოკუპაციო ხელისუფლების და პირადად ”ყირიმის მეთაურის” სერხი აქსიონოვის დახმარებით.

მთიანი ყარაბაღის ყოფილმა “პრემიერ მინისტრმა” ანუშავან დანიელიანმა დაიწყო სომხეთის შეიარაღებული ძალების სამობილიზაციო რესურსების შევსების წყაროების აქტიური ძიება. ბ-ნი დანიელიანი, რომელსაც აქვს უკრაინის, სომხეთისა და რუსეთის მოქალაქეობა, ცხოვრობდა ყირიმში 1983 წლიდან 1998 წლამდე, იყო ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის რადას თავმჯდომარის მოადგილე 1995 წლის ივლისიდან 1998 წლის აპრილამდე და იყო “ყირიმის სომხეთის კავშირი ” ლიდერი.

კორუფციული სკანდალებისა და ბრალდებების შემდეგ რუსეთის საიდუმლო სამსახურების მიერ კონტროლირებადი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის “სეილემის” ლიდერთან, ვლადიმერ შევევთან ერთად დანიელიანი სომხეთის რესპუბლიკაში გაიქცა. ყარაბაღის ხელისუფლებაში თანამდებობის დაკავების შემდეგ,  დანიელიანი ინარჩუნებდა საქმიანი ურთიერთობებს სერხი აქსიონოვთან, როგორც “Seilem” ბანდის წარმომადგენელთან.

დანიელიანი ლობირებდა ყირიმში სომხური დიასპორის ლიდერების ბიზნესს და რუსეთის სპეცსამსახურების დავალებით მან 2014 წელს “ყირიმის გაზაფხულის” მოვლენებში  ჩართო დიასპორა და  ყარაბაღის სომეხი დაქირავებული პირები. ”

ექსპერტები ასევე წერდნენ ყირიმის შესაბამის ეთნიკურ კრიმინალურ ჯგუფებს და რუსეთის კრასნოდარის მხარეში ნავთობის კონტრაბანდისა ბანდების კავშირების თაობაზეც.

2020 წლის ოქტომბრის დასაწყისიდან “ყირიმის სომხური კავშირი” სომეხ რელიგიურ და კულტურულ მოღვაწეებთან ერთად, ყირიმში რუსეთის საოკუპაციო ხელისუფლების, პირველ რიგში “სელემის” ჯგუფის წევრებისა და აქსიონოვის პირადი დახმარებით, ორგანიზებას უწევდა ყირიმში ფულის შეგროვებას “აზერბაიჯანის აგრესიის მსხვერპლთათვის”. თანხამ,   პირველი კვირის განმავლობაში დაახლოებით 10 მილიონი რუბლი შეადგინა. ამასთან, ამ კავშირმა, აქსიონოვის მხარდაჭერით, მოაწყო კამპანია მოხალისეების – “არტაშეთის დამცველების” შესაგროვებლად, რომელთა ძირითადი ადგილები იყო სომხეთის რელიგიური და კულტურული დაწესებულებები სიმფეროპოლში, ევპატორიაში, ფეოდოსიაში, იალტასა და სევასტოპოლში.

2020 წლის 5 ოქტომბრისთვის, ყირიმის 150-ზე მეტი “მოხალისე” გადაფრინდა სიმფეროპოლის დონის როსტოვის, მოსკოვის, კრასნოდარისა და სოჭის ერევანში. ზოგიერთმა მათგანმა საომარ მოქმედებებშიც მიიღო მონაწილეობა. ცნობილია  ყირიმელი სომხების დანაკარგები საომარი მოქმედებების დროს.

აღსანიშნავია, რომ სომხეთში ბატონი დანიელიანი ასოცირდება ნაირი ჰუნანიანთანაც, რომელიც სომხეთში 1990-იან წლებში ცხოვრობდა. ყირიმში ჰუნანიანი თავის ძმებთან, კარენთან და არმენთან ერთად ცხოვრობს და  სავარაუდოდ, ჟურნალისტიკასა და საზოგადოებრივ საქმიანობას ეწეოდა,  მაგრამ იგი მჭიდრო კავშირში იყო ორგანიზებულ დანაშაულთან და რუსეთის დაზვერვის სამსახურებთან, შემდეგ კი სომხეთში დაბრუნდა. ნაირი ხუნანიანი და კარენ ხუნანიანი ამჟამად სომხეთში იხდიან სამუდამო პატიმრობას 1999 წლის 27 სექტემბერს სომხეთის პარლამენტში მომხდარი ტერაქტისთვის, რომელშიც რვა ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის სომხეთის პრემიერ მინისტრი ვაზგენ სარქისიანი და პარლამენტის სპიკერი კარენ დემირჩიანი.

Crimean Armenians Fight in Karabakh with the Help of Collaborators from “Seilem” Gang

“ARC” experts point, urgent measures are currently being taken in the occupied Crimea to recruit volunteers to take part in the fighting in Nagorno-Karabakh, with direct assistance from the Russian occupation authorities in Crimea and personally from the “Head of Crimea” Serhiy Aksyonov.

Former “Prime Minister” of Nagorno-Karabakh Anushavan Danielyan initiated the active search for sources of replenishment of mobilization resources of the Armed Forces of Armenia. Mr. Danielyan, who has Ukrainian, Armenian and Russian citizenship, lived in Crimea from 1983 to 1998, served as Deputy Chairman of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea from July 1995 to April 1998, and was Chairman of the “Crimean Armenian Union”.

After corruption scandals and accusations of Mr. Danielyan in the activities of organized criminal groups, controlled by the Russian secret services (about which “ARC” experts wrote a lot), together with the leader of the “Seilem” group, Vladimir Shevyev, Mr. Danielyan fled to the Republic of Armenia. Since taking office in the ARC authorities, Anushavan Danielyan has maintained business relations with Serhiy Aksyonov as a representative of the “Seilem” gang. Mr. Danielyan lobbied for the business of the leaders of the Armenian diaspora in Crimea; under the control of the Russian special services he involved the diaspora in the events of the “Crimean Spring” in 2014, as well as Armenian Karabakh mercenaries in the conflict in Eastern Ukraine. The “ARC” experts has also repeatedly written about the links between the relevant ethnic criminal groups in Crimea and the Krasnodar Region of Russia on oil smuggling and illegal resort construction.

From the beginning of October 2020, the “Armenian Union of Crimea”, together with Armenian religious and cultural figures, with the support of the Russian occupation authorities in Crimea, primarily members of the “Seilem” group and with Aksyonov’s personal assistance, organized the fundraising in Crimea for the “victims of Azerbaijan aggression”, which amounted to about 10 million rubles during the first week. Also, this Union, with the support of Aksyonov, organized a campaign to gather volunteers – “defenders of Artsakh”, the main locations of which were Armenian religious and cultural institutions in Simferopol, Evpatoria, Feodosia, Yalta, and Sevastopol.

As of October 5, 2020, more than 150 “volunteers” from the Crimea used flights from Simferopol airport, with transfers through Rostov-on-Don, Moscow, Krasnodar and Sochi, began transportation to Yerevan airport, some of them have already taken part in the military activities. Losses of Crimean Armenians during hostilities are being clarified.

It is worth noting that in Armenia, Mr. Danielyan is associated with the activities of Nairi Hunanyan, the ethnic Armenian who lived in the 1990s. in Yevpatoria (Crimea), with his brothers Karen and Armen. Mr. Hunanyan allegedly engaged in journalism and public activities, but he was closely associated with organized crime and Russian intelligence cervices, and then returned to Armenia. Nairi Hunanyan and Karen Hunanyan are currently serving life sentences in Armenia for the September 27, 1999 terrorist attack in the Armenian Parliament that killed eight people, including Armenian Prime Minister Vazgen Sargsyan and Parliament Speaker Karen Demirchyan.

Крымские армяне воюют в Карабахе при содействии коллаборантов банды «Сейлем»

 

По информации экспертов «АРК» сейчас на территории оккупированного Крыма осуществляются мероприятия по вербовке добровольцев для участия в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха, непосредственное содействие осуществляется оккупационными властями Крыма и лично «головой Крыма» Сергеем Аксеновым.

Инициатором активного поиска источников пополнения мобилизационных ресурсов Вооруженных сил Армении выступил бывший «премьер министр» Нагорного Карабаха Анушаван Даниелян. Господин Даниелян, имеющий украинское, армянское и российское гражданства, с 1983 до 1998 года проживал на территории Крыма, а с июля 1995 по апрель 1998 года занимал должность заместителя председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым и был главой «Крымского армянского общества».

После коррупционных скандалов и обвинений его в деятельности подконтрольных российским спецслужбам организованных преступных групп, о которых много писала «АРК», совместно с лидером группировки «Сейлем» Владимиром Шевьевым господин Даниелян убежал в Республику Армения. Со времен пребывания на должностях в органах власти АРК, Анушаван Даниелян поддерживает деловые отношения с Сергеем Аксеновым, как с представителем банды «Сейлем». Даниелян лоббировал бизнес руководителей армянской диаспоры Крыма, под контролем спецслужб РФ привлекал возможности диаспоры в событиях «крымской весны» 2014 года, а также армянских карабахских наемников в конфликте на востоке Украины. О связях соответствующих этнических преступных группировок Крыма и Краснодарского края в сфере контрабанды нефтепродуктов и незаконного курортного строительства также неоднократно писал «АРК».

С начала октября 2020 года армянская община Крыма, совместно с армянскими религиозными и культурними деятелями при поддержке представителей оккупационных властей РФ в Крыму, прежде всего выходцев из группировки «Сейлем» и при личном содействии Аксенова организовала на территории Крыма сбор средств на нужды «пострадавших от азербайджанской агрессии», составивший около 10 миллионов рублей в течение первой недели. Также община при поддердке Аксенова организовала кампанию по сбору добровольцев – «защитников Арцаха», основными пунктами дислокации которой стали армянские религиозные и культурные учреждения в городах Симферополь, Евпатория, Феодосия, Ялта и Севастополь.

По состоянию на 5 октября 2020 года более 150 «добровольцев» из Крыма авиарейсами из аэропорта Симферополь с пересадками через Ростов на Дону, Москву, Краснодар и Сочи начали перемещение в аэропорт города Ереван, некоторые из них уже приняли участие в боевых действиях. Потери крымских армян во время боевых действий уточняются.

Стоит отметить, что в самой Армении господина Даниеляна связывают с деятельностью Наири Унаняна, этнического армянина, проживавшего в 90-х годах ХХ века в Евпатории вместе с братьями Кареном и Арменом, якобы занимавшегося журналистикой и общественной деятельностью, и при этом тесно связанного с организованной преступностью и российскими спецслужбами, затем вернувшегося в Армению. Наири Унанян и Карен Унанян сейчас отбывают в Армении пожизненное заключение за совершенный ими 27 сентября 1999 года террористический акт в армянском парламенте, когда в результате расстрела погибли восемь человек, в том числе премьер-министр Армении Вазген Саркисян и спикер парламента Карен Демирчян.