Loader

უნდა გავაცნობიეროთ ტრაგედიის მასშტაბი

კრემლის პროპაგანდა ამზადებს აუდიტორიას განურჩეველი იარაღის გამოყენების აუცილებლობისათვის მას შემდეგ, რაც ჩავარდა პუტინის მიერ დამტკიცებული გეგმა ელვისებური თავდასხმისა და უკრაინის ტერიტორიის ხელში ჩაგდების შესახებ.

კრემლმა დაიწყო რუსების მომზადება მათ შორის ბირთვული იარაღის გამოყენების პერსპექტივისთვის. შესაძლოა, პუტინი დარწმუნებულია, რომ უპირატესობა აქვს ორი ფაქტორის გამო. პირველი არის ილუზია, რომ რუსები მტრებით არიან გარშემორტყმულნი, რაც წარმატებით იქნა დანერგილი რუსების საზოგადოებაში. მეორე არის მისი რწმენა, რომ მთელი მსოფლიო უნდა შეშინდეს მისი მუქარით, გამოიყენოს იარაღის ფართო სპექტრი – კასეტური ბომბებით დამთავრებული.

ფაქტია, რომ უკრაინაში შეჭრა კრემლისთვის საბედისწერო შეცდომა აღმოჩნდა. სამდღიანმა ინტენსიურმა ბრძოლამ გამოიწვია ყველაზე დიდი ადამიანური და მატერიალური ზარალი, რაც რუსეთს ოდესმე განუცდია საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. სასწრაფოდ დაინერგა ცენზურა და ნებისმიერი ინფორმაცია რუს სამხედროებს შორის დანაკარგების შესახებ საგულდაგულოდ არის დამალული, მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 5000 ჯარისკაცი უკვე დაიღუპა ბრძოლაში. სოციალური ქსელები და  მესინჯერები მალე დაიბლოკება. რუსეთის სახელმწიფო უკვე აღიარებულია საერთაშორისო ტერორისტად და მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეებისა და მათი შვილების მკვლელად. დაწესდა სასწრაფო სანქციები. საერთაშორისო გადახდების SWIFT სისტემიდან რუსეთის გათიშვამ შესაძლოა მალე გაანადგუროს რუსეთის ეკონომიკა, ამასთან დაკავშირებით კრემლმა გადაწყვიტა მიმართოს „ბინძური ომის“ ტაქტიკას. ნადგურდება სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, იბომბება საცხოვრებელი კორპუსები, აფეთქებენ გაზსადენებს, ნავთობის საწყობებს და ლიფტებს. გარდა უზარმაზარი ადამიანური და მატერიალური ზარალისა, რუსეთი უკრაინაში ტექნოგენური კატასტროფის პროვოცირებასაც ახდენს.

უკრაინაში გადაღებული ფოტოები, რომლებიც ნამდვილად ღირს სანახავად, ასახავს საცხოვრებელი კორპუსების და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებას რუსული ზუსტი იარაღის დარტყმის შედეგად. გაიგეთ ტრაგედიის მასშტაბები.

ტრაგედიამ, რომელიც თქვენს თვალწინ მიმდინარებს, შეიძლება საბოლოოდ გამოიწვიოს მთელი მსოფლიოს ჩართვა გამანადგურებელ  ომში.

Надо осознать масштаб трагедии

Кремлевская пропаганда готовит свою аудиторию к применению оружия неизберательного действия
Поскольку одобренный лично Путиным план молниеносного нападения и захвата украинской территории провалился, Кремль приступил к подготовке роccиян к перспективам применения так называемого оружия неизберательного действия.

Вероятно, Путин убежден, что обладает преимуществом благодаря двум факторам. Первый — это успешно внедренная в общественное мнение россиян иллюзия окружения России врагами. Второй – его убежденность в том, что весь мир должен быть в ужасе от его угрозы применения широкого спектра оружия – от мин-ловушек до кассетных бомб.

Вторжение в Украину обернулось для Кремля роковой ошибкой. Три дня напряженных боев привели к самым страшным человеческим и материальным потерям, которые Россия когда-либо несла со времен распада Советского Союза. В срочном порядке была введена цензура, и любая информация о потерях среди российских военных тщательно скрывается несмотря на то, что около 5000 солдат уже полегли в боях.

Социальные сети и мессенджеры вскоре будут заблокированы. Российское государство уже признано международным террористом и убийцей, в том числе мирных жителей и их детей. В срочном порядке были введены санкции. Уже утвержденное отключение России от системы международных платежей SWIFT способно в скором времени уничтожить российскую экономику.

В связи с этим Кремль решил прибегнуть к тактике «грязной войны». Разрушается гражданская инфраструктура, обстреливаются жилые дома, взрываются газопроводы, нефтебазы и элеваторы. Помимо огромных человеческих и материальных потерь, Россия также провоцирует в Украине техногенную катастрофу.

На фотографиях из Украины, которые действительно стоит увидеть, видны разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры от ударов российского высокоточного оружия.

Весь мир должен увидеть подлинные свидетельства чудовищных бесчеловечных преступлений Кремля в Украине, дабы осознать масштаб трагедии. Трагедии, которая разворачивается прямо у вас перед глазами и косвенным образом может в итоге привести к вовлечению всего мира в войну на уничтожение.

 

We need to understand the scale of the tragedy

Kremlin propaganda is preparing its audience to use of unselective weapon
As a plan of quick attack and seizing of Ukrainian territory approved by Putin personally has failed, Kremlin started preparing Russian internal audience to usage of so called unselective weapon. Probably Putin is convinced he is in superior position due to 2 factors. First one is an illusion of being surrounded by enemies which was successfully ‘installed’ into Russian public opinion. Second factor is his conviction that the whole world must be scared by his threat to use wide assortment of weapon – from mine traps to cluster bombs.

Attacking Ukraine appeared to become Kremlin fatal mistake. Three days of intense battles resulted in the most terrific human and material losses Russia has experienced since Soviet Union collapse. Censure was urgently put in place and any information about losses among Russian militaries is completely hidden despite about 5000 soldiers already went west. Social media as well as messengers will be blocked soon. Russia is already recognized to be international terrorist and murderer being blamed for killing civilians besides children. Sanctions were urgently introduced. Already approved SWIFT cut off can break down Russian economy rapidly.

Therefore Kremlin has decided to use ‘dirty war’ tactics. Civil infrastructure is being ruined, residential buildings are being shelled and gas pipelines are being exploded as well as oil depots and grain elevators. On top of enormous human & material losses Russia is giving rise to man-made catastrophe in Ukraine.
Photos you need to look at demonstrate devastation of residential buildings and civil infrastructure in Ukraine caused by Russian high-precision weapons.

The whole world must see true evidences of horrific inhuman Kremlin crimes in Ukraine to realize the scale of this tragedy. Tragedy which is unfolding just in front of you and indirectly may lead to the world involvement into an annihilation war.