Loader

დიქტატორმა ლუკაშენკომ უკვე გაანადგურა ბელარუსი

ამ დროისთვის ბელორუსიაში სოციალური პანიკაა ომში ბელორუსის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების შესაძლო უშუალო ჩარევასთან დაკავშირებით, რომლისკენაც კრემლი მას ყოველმხრივ უბიძგებს.

ბევრი ადამიანი, ძირითადად ახალგაზრდები, მიდრეკილნი არიან ქვეყნიდან წასვლისაკენ, სანამ ასეთი შესაძლებლობა არსებობს. ყველაზე პოპულარული მიმართულებებია შუა აზიის ქვეყნები, საქართველო. სომხეთი, აზერბაიჯანი. ეს არის სატრანზიტო კვანძები სხვა ქვეყნებში შემდგომი გადაადგილებისთვის. თავად ბელორუსიაში ხალხი მასიურად აგროვებს მედიკამენტებს და საკვებს. ბევრი ქვეყანა ახლა ავითარებს ვარიანტებს იმ მოქალაქეების ევაკუაციისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ, მუშაობენ ან სწავლობენ ბელორუსში.

ეს ეხება  ბელორუსულ კომპანიებისაც, უპირველეს ყოვლისა, IT  მიმართულების კომპანიებს. მათ სურთ ქვეყნიდან გასვლა იმის გათვალისწინებით, რომ საერთაშორისო სანქციები მხოლოდ გაიზრდება და თავად ეკონომიკა ფაქტობრივად დაინგრა.

ბელორუსიის კრიზისი გამოწვეულია ლუკაშენკას მიერ ქვეყნის პოლიტიკური დამოუკიდებლობის სრული დაკარგვით, პუტინის ნების აბსოლუტური დამორჩილებით.

ყველაზე აქტუალური კითხვაა, დაიკავებს თუ არა ბელარუსი რუსეთის მხარეს უკრაინის წინააღმდეგ ომში. არაოფიციალურად, ბელორუსის ჯარები უკვე იმყოფებიან უკრაინაში და რესპუბლიკის ტერიტორია გამოიყენება როგორც პლაცდარმი კიევზე თავდასხმისთვის. ამ ასპექტმა განაპირობა ბელორუსის საერთაშორისო იზოლაცია რუსეთის შემდეგ, რაც ნიშნავს მისი ეკონომიკის სრულ სტაგნაციას საგარეო ბაზრებზე დამოკიდებული და სწრაფი დეფოლტის საფრთხეს.

კერძოდ, ბელორუსის ტერიტორიაზე აღარ ფუნქციონირებს რუსული საბანკო ბარათები და რუსული ელექტრონული გადახდის სერვისები. მინსკში გაცვლითი ოფისები არ იღებენ რუსულ რუბლებს და არც ბანკომატები გასცემენ მათ. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ბელორუსის ხელისუფლება შეგნებულად ზღუდავს რუსული ვალუტის გამოყენებას. ვარაუდობენ, რომ თუ ბელორუსის წინააღმდეგ რუსული სანქციები დაწესდება, ეს საბოლოოდ გაანადგურებს მის ეკონომიკას.

დასავლური ბიზნესი ცდილობს ქვეყნიდან ბოლო რეზერვების გატანას. ბელორუსის ეკონომიკა მჭიდროდ არის დაკავშირებული რუსულთან, მაგრამ ასიმეტრიულად სუსტია, ამიტომ სანქციების ეფექტი დამღუპველი იქნება.

ბელარუსმა მთლიანად დაკარგა პოლიტიკური ნება, ლუკაშენკომ მიზანმიმართულად გააფუჭა ბელორუსის, როგორც სუვერენული ქვეყნის სიცოცხლისუნარიანობა. კრიზისის მოგვარების შემთხვევაშიც კი, ბელორუსის ეკონომიკა მრავალი წლის განმავლობაში დამოკიდებული იქნება ფინანსურ ინექციებზე, რათა შეინარჩუნოს მისი ფუნქციონირება. მაგრამ კრემლი ვეღარ შეძლებს მინსკს მიაწოდოს ასეთი სერვისები, იმიტომ, რომ თავად რუსეთში ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლების ლპობააკ.

ეს ნიშნავს, რომ ბელორუსის დაშლა დროის საკითხია და ეს მხოლოდ აძლიერებს კავშირს დიქტატორ ლუკაშენკასა და პუტინს შორის, რომელიც უკვე ფაქტობრივად კარნახობს თავის იმპერატივებს უკრაინის წინააღმდეგ ომის კონტექსტში.

Диктатор Лукашенко уже уничтожил Беларусь

На данный момент в Беларуси наблюдается социальная паника в связи с возможным непосредственным вторжением ВС РБ в войну, к которой ее всячески подталкивает Кремль.

Много людей, в основном, молодежь, стремятся уехать из страны, пока есть такая возможность. Самые популярные направления – страны Центральной Азии, Грузия. Армения, Азербайджан.

Это транзитные узлы для дальнейшего перемещения в другие страны. В самой Беларуси люди массово делают запасы лекарств и продовольствия. Многие страны сейчас разрабатывают варианты эвакуации своих граждан, которые проживают, работают или учатся в Беларуси. Происходит также ре-локация ряда белорусских компаний, прежде всего IT за пределы страны с учетом понимания того, что международные санкции будут только усиливаться, а в самой экономике уже фактически наступил полный коллапс.
Кризис в Беларуси обусловлен полной утратой Лукашенком политической самостоятельности, абсолютным подчинением воле Путина.

Самый актуальный вопрос – выступит ли Беларусь на стороне России в войне против Украины. Неофициально белорусские войска уже присутствуют в Украине, а территория республики используется в качестве плацдарма для наступления на Киев.

Этот аспект повлек за собой международную изоляцию Беларуси вслед за Россией, что означает полную стагнацию ее зависимой от внешних рынков экономики и угрозу быстрого дефолта.
В частности, российские банковские карты и российские сервисы электронных платежей уже не действуют на территории Беларуси.

В обменных пунктах Минска не принимают российские рубли, не выдают их и банкоматы. Эксперты не исключают, что белорусская власть сознательно ограничивает использование российской валюты. Предполагается, что если против Беларуси будут введены санкции аналогичные российским, это окончательно погубит ее экономику.

Западный бизнес пытается вывести последние резервы из страны. Белорусская экономика тесно связана с российской, но ассиметрично слабее, поэтому эффект санкций будет губительным.

Полностью утратив политическую волю, Лукашенко сознательно погубил жизнеспособность Беларуси как суверенной страны. Даже в случае кризисного урегулирования, белорусская экономика долгие годы будет зависеть от финансовых вливаний ради поддержания ее функционирования. Но Кремль уже не сможет предоставить Минску такое «плечо» по причине галопирующего падения основных экономических показателей в самой России. Это означает, что крах Беларуси – вопрос времени, и это только усиливает связь диктатора Лукашенка с Путиним, который уже фактически диктует свои императивы в контексте войны против Украины.

 

Dictator Lukashenko has already destroyed Belarus

At the moment, there’s panic among people in Belarus due to the possible dragging of their army into the Russian war against Ukraine – something the Kremlin has been desperately seeking to secure.

Many Belarusians, mostly youths, are now attempting to flee the country while they still have such an opportunity. The most popular destinations include Central Asia, Georgia, Armenia, and Azerbaijan. These are transit hubs for their further travel to their final destinations. Those staying in Belarus are massively stocking up on medicines and groceries. Many governments are now developing options for evacuating their citizens living, working, or studying in Belarus. A number of Belarusian companies, primarily IT firms, are now relocating outside the country, realizing that international sanctions will only increase, while the economy has in fact already collapsed.

Crisis in Belarus is due to Lukashenko’s loss of any political independence whatsoever and his absolute submission to Putin’s will. The most urgent question is whether Belarus will side with Russia in the war against Ukraine.

Unofficially, Belarusian troops have already been deployed in Ukraine, while the territory of the republic is openly being used as a springboard for Russian aerial attacks on Kyiv. This led to the international isolation of Belarus following Russia, which implies a complete stagnation of its economy, dependent on foreign markets, and the threat of a swift default.
In particular, Russian bank cards and Russian electronic payment services no longer operate in Belarus. Exchange offices in Minsk don’t accept Russian rubles, while ATMs don’t issue them either. Experts don’t rule out that Belarusian authorities are deliberately limiting the use of the Russian currency. It is assumed that, if sanctions similar to the Russian ones, are imposed against Belarus, this will ultimately destroy its economy. Western businesses are trying to withdraw from the country what’s left of their assets. The Belarusian economy is closely intertwined with the Russian one, while being asymmetrically weaker, so the effect of sanctions would be disastrous.

Having completely lost his political will, Lukashenko deliberately ruined viability of his country as a sovereign nation. Even the crisis settles, the Belarusian economy will for years depend on financial injections to keep functioning. But the Kremlin will no longer be able to provide Minsk with such a “helping hand” due to the galloping decline of its own main economic indicators. This means that the Belarus collapse is a matter of time, and this only strengthens the connection between Lukashenko and Putin, who is already effectively imposing his imperatives in the context of the ongoing war against Ukraine.